Học bổng

Những phần học bổng đến từ các Ân nhân là sự cổ vũ động viên đến các em hiếu học có thêm niềm tin và ý thức phấn đấu học tập.